ZMLK De Meidoornschool

Ouderinformatie

Hoewel de leerkrachten verantwoordelijk zijn voor het onderwijs in de groep, vinden wij betrokkenheid van ouders/verzorgers hierbij van belang. Deze betrok­kenheid kan zich uiten in belangstelling tonen voor het wel en wee van het kind en de groep, maar ook in het daadwerkelijk helpen bij uiteenlopende activiteiten. Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders/verzorgers zich voor verschillende activiteiten opgeven, zoals:

  • begeleiden bij excursies, sport- en speldag
  • assisteren bij de ouderavond
  • meehelpen met de grote schoonmaak
  • enzovoort.
Ook hier geldt dat de eindverantwoordelijkheid altijd bij de leerkracht blijft en dat ouders, wat ze ook doen, altijd in opdracht en onder leiding van leerkrachten de werkzaamheden verrichten.

Buiten de agenda om...

Voor de ouders/verzorgers bestaat er altijd de mogelijkheid de ontwikkeling van hun kind met de leerkracht te bespreken. Korte zakelijke mede- delingen kunnen voor schooltijd telefonisch worden gedaan; voor een langer durend gesprek dient een afspraak te worden gemaakt.
 
Voor alle leerlingen wordt gebruik gemaakt van het ParnsSys ouderportaal zodat leuke, belangrijke of gezellige details ook thuis besproken kunnen worden. En zo ook de thuisverhalen op school aandacht kunnen krijgen.

Informatievoorziening aan ouders

De school hecht grote waarde aan betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school. Wezenlijk daarbij is de informatievoorziening. De school onderneemt wat dit be­treft een aantal activiteiten.
  •  Twee maal per jaar organiseren wij een ouderavond. Op de eerste ouderavond, in het najaar, wordt informatie gegeven over het onderwijs, de gang van zaken op school of een ander, voor ouders/verzorgers, belangrijk thema. De tweede ouderavond, in het voorjaar, heeft een feestelijk karakter. Deze avond is bedoeld voor de ouders/verzorgers, de leerlingen zelf, broers, zussen, andere familieleden, vrienden en bekenden.Eens per jaar is er een inloopavond, waar ouders/verzorgers het werk van hun kind kunnen bekijken en een gesprekje met de leerkracht daarover kunnen hebben.
  • Twee keer per jaar wordt er een contactweek georganiseerd. Ouders/verzorgers kunnen middels een uitnodiging aangeven of zij hiervan gebruik willen maken. Tijdens een contactavond/middag wordt u op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen en de ervaringen met uw kind op school.
  • Ieder jaar wordt het ontwikkelingsperspectiefplan met ouders geevalueerd en vastgesteld, waarvoor u als ouder/ verzorger wordt uitgenodigd.
  • Op verzoek van de ouders/verzorgers of leerkracht kan er een huisbezoek plaatsvinden.
  • Indien daartoe aanleiding is wordt er telefonisch contact opgenomen met ouders/ verzorgers. Omgekeerd willen wij graag dat ouders/verzorgers de school op de hoogte houden van belangrijke zaken die thuis spelen.
  • De ouderraad organiseert eens per jaar een koffieochtend en een koffieavond, waarbij ouders/verzorgers elkaar ontmoeten en gezamenlijke ervaringen, problemen bespreken, mogelijk in aanwezigheid van een deskundige.

Recent nieuws

29
jan

Nieuwsbrief februari 2020

De nieuwsbrief februari 2020 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws