ZMLK De Meidoornschool

Leerlijnen en Methodes SO

We hanteren één set CED ZML leerlijnen, weergegeven in onderstaand schema.

CED Leerlijnen

Versie

Methode

Rekenen

CED ZML 2012

Rekenboog

Maatwerk

Technisch lezen

CED ZML 2012

Veilig Leren Lezen

Estafette

Mondelinge taal

CED ZML 2012

Bas

Taaltrapeze

Schriftelijke taal

CED ZML 2012

Veilig Leren Lezen

Schrijven op maat

Schrijven leer je zo

Lezen moet je doen

Sociale competentie

CED

De Vreedzame school

Oriëntatie op ruimte

CED ZML 2012

Schoolbordportaal

Schooltv

Verhalen van vroeger

Oriëntatie op natuur en techniek

CED ZML 2012

Schoolbordportaal

Schooltv

Verhalen van vroeger

Kunstzinnige oriëntatie

Dramatische vorming

CED ZML 2012

Moet je doen

Bewegingsonderwijs

CED ZML 2012

Basislessen bewegingsonderwijs in de speelzaal

Bewegingsonderwijs aan het ZML

Omgaan met media

CED ZML 2012

 

Leren leren

CED ZML 2012

 

Spelontwikkeling

CED ZML 2012

 

Wonen en vrije tijd

CED ZML 2012

 

Seksuele vorming

CED ZML

 

Er wordt in de lessen gewerkt aan leergebiedoverstijgende en leergebiedspecifieke doelen. Leergebiedoverstijgende doelen zijn geformuleerd op het gebied van functie- en spelontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling (zelfbeeld, sociaal gedrag), leren leren (werkhouding, aanpakgedrag) en omgaan met media.

Leergebiedspecifieke onderwijsdoelen worden opgesteld voor:

 • Mondelinge taal
 • Schriftelijke taal
 • Rekenen (basisvaardigheden, geld, klokkijken en meten en wegen)
 • Oriëntatie op mens en wereld (waaronder verkeer en levensbeschouwing)
 • Wonen en vrije tijd
 • Bewegingsonderwijs (gymnastiek en zwemmen)
 • Kunstzinnige oriëntatie (muziek, drama, handvaardigheid, tekenen)

Het onderwijsaanbod met de daarbij behorende einddoelen SO is afhankelijk van het profiel waarin de leerling geplaatst is.

Elke leerling van de Meidoornschool heeft behoefte aan een (ortho)pedagogisch klimaat, waarbinnen de basisbehoeften van de leerling (relatie, competentie en autonomie) geïntegreerd worden in het onderwijsproces, waarbij keuzes gemaakt worden ten aanzien van de onderwijsinhouden, de didactische werkvormen en de klassenorganisatie. Er wordt naar gestreefd de leerlingen zo evenwichtig mogelijk over de groepen te verdelen. Dit betreft ook nieuwe leerlingen die gedurende het schooljaar instromen. In groepen van ongeveer 12 leerlingen, die regelmatig worden opgesplitst in niveaugroepen, wordt de leerstof zeer gedifferentieerd aangeboden. In deze groepen kan het leer- en omgangsgedrag van kinderen zo goed mogelijk gestuurd en gecorrigeerd worden.

Leerlijnen en Methodes VSO

We hanteren één set CED ZML leerlijnen, weergegeven in onderstaand schema.

CED Leerlijnen

Versie

Methode

Rekenen

CED ZML 2012

Rekenboog

Maatwerk

Alles Telt

Promotie

Ambrasoft

Technisch lezen

CED ZML 2012

Veilig Leren Lezen

Estafette

Nieuwsbegrip

Spelling in de lift

Mondelinge taal

CED ZML 2012

 

Taaltrapeze

Nieuwsbegrip

Schriftelijke taal

CED ZML 2012

 

Veilig Leren Lezen Taaltrapeze

Spelling in de lift

Schrijven leer je zo

Schrijfmix

Begrijpend lezen

CED ZML 2012

Nieuwsbegrip

Wonen en vrije tijd

CED ZML 2012

Werkportfolio

Promotie

E-Portfolio

Sociale competentie

CED

De Vreedzame school

Promotie

Mentoruur

Leren maak er werk van

Oriëntatie op ruimte

CED VSO 2012

Grenzeloos

Hier en Daar

Topomaster

Doen in groen

Leefwereld

Oriëntatie op tijd

CED VSO 2012

Tijdstip

Grenzeloos

Voorbereiding op

arbeid en dagbesteding

CED VSO 2012

Werkportfolio

Leren maak er werk van

E-Portfolio

Oriëntatie op mens en samenleving

CED VSO 2012

Grenzeloos

Promotie

Vreedzame school

E- portfolio

Vox

Mentoruur

Sociaal gedrag

CED VSO 2012

Vreedzame school

Promotie

Vox

Mentoruur

Omgaan met media

CED VSO 2012

 

ICT

E- Portfolio

Basisbits

IPad

VR brillen

Culturele oriëntatie en creatieve expressie

CED VSO 2012

Buitendienst

Nieuws uit de natuur

Doen in techniek

Tekenen doe je zo

Handvaardigheid doe je zo

Engels

CED VSO 2012

Groove me

Werken

CED VSO 2012

 

Praktijkvakken

Meidoornschool 2013

 

LOL Stages

Meidoornschool 2013

 

Leren leren

CED VSO ZML 2012

 

Seksuele vorming

CED ZML

 

We hanteren twee sets leerlijnen:

 • ZML leerlijnen
 • VSO arbeidsgerichte leerlijnen

Er wordt in de lessen gewerkt aan leergebiedoverstijgende en leergebiedspecifieke doelen. Leergebiedoverstijgende doelen zijn geformuleerd op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling (zelfbeeld, sociaal gedrag), leren leren (werkhouding, aanpakgedrag) en omgaan met media.

Leergebiedspecifieke onderwijsdoelen worden opgesteld voor:

 • Mondelinge taal;
 • Schriftelijke taal;
 • Rekenen (basisvaardigheden, geld, klokkijken en meten en wegen);
 • Oriëntatie op mens en wereld (waaronder verkeer en levensbeschouwing);
 • Wonen en vrije tijd;
 • Bewegingsonderwijs.

Het onderwijsaanbod met de daarbij behorende einddoelen VSO is afhankelijk van het profiel waarin de leerling geplaatst is. Elke leerling van de Meidoornschool heeft behoefte aan een (ortho)pedagogisch klimaat, waarbinnen de basisbehoeften van de leerling (relatie, competentie en autonomie) geïntegreerd worden in het onderwijsproces, waarbij keuzes gemaakt worden ten aanzien van de onderwijsinhouden, de didactische werkvormen en de klassenorganisatie. Er wordt naar gestreefd de leerlingen zo evenwichtig mogelijk over de groepen te verdelen. In groepen van ongeveer 13 leerlingen, wordt de leerstof zeer gedifferentieerd aangeboden. In deze groepen kan het leer- en omgangsgedrag van kinderen zo goed mogelijk gestuurd en gecorrigeerd worden.

 

 

 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Leerlingbegeleiding op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling vraagt op onze school extra aandacht. Er wordt onder andere aandacht besteed aan:

 • inzicht in eigen emoties en in die van anderen
 • een positief en realistisch zelfbeeld
 • inzicht in omgangsvaardigheden
 • zo zelfstandig problemen leren oplossen
 • inzicht in etnische groepen

Motorische ontwikkeling

Bij veel van onze leerlingen is extra aandacht voor de ontwikkeling van de motoriek in brede zin noodzakelijk. We besteden daar op de volgende manier extra zorg aan:

 • gymnastiek
 • schoolzwemmen 
 • fysiotherapie (via huisarts)

Sociale vaardigheidstraining

Binnen alle groepen is veel aandacht en tijd voor het oefenen van vaardigheden in het omgaan met elkaar. Situaties worden bewust gecreëerd of gezocht (bijv. winkels) om de leerlingen in de gelegenheid te stellen zich zaken eigen te maken als:

 • begroeten en jezelf voorstellen
 • afscheid nemen
 • hulp vragen en bieden
 • omgaan met kritiek 

Doe-activiteiten

 • Ieder jaar nemen alle leerlingen een aantal keren deel aan excursies in het kader van wereldoriëntatie of projecten.
 • Elk jaar wordt er een sportdag georgani- seerd.
 • In veel vakken komen doe-momenten voor, zoals bij rekenen met geld.
 • Computergebruik. De programma’s die gebruikt worden, zijn veelal ontwikkeld voor het onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerenden.

Kunst en cultuur

Binnen de lessen wereldoriëntatie kan aandacht besteed worden aan kunst en cultuur. Soms gebeurt dat in de vorm van een project. Alle leerlingen brengen één of twee keer per jaar een bezoek aan het theater om een jeugdvoorstelling mee te maken.