ZMLK De Meidoornschool

Medezeggenschapsraad

Samenvatting notulen MR vergadering 7 oktober.

In deze vergadering hebben we het gehad over de ouderbijdrage: is de hoogte goed en hoe wordt dit besteed? We hebben er nog niet helemaal zicht op, en gaan hier nog uitgebreider naar kijken.

Verder hebben we het gehad over ouderbetrokkenheid en óf en hoe je dit kunt vergroten. Ook dit is een onderwerp dat niet in een avond duidelijk uitgewerkt kan worden, en dit komt in volgende vergaderingen weer terug.

Verder hebben we onze MR reglementen nog eens goed bekeken en aangepast naar de huidige tijd. Eens in de twee jaar moet je dit als MR doen, en dan blijken er toch weer zaken veranderd. We bespreken ze volgende maand met de directie en dan zijn we weer “bij de tijd”.

 

Samenvatting notulen MR vergadering 9 september 2014.

We zijn als MR dit schooljaar weer vol enthousiasme van start gegaan. We hebben de taken weer verdeeld: Ciska blijft de voorzitter en Erna houdt het secretariaat tot mei 2015, daarna werken we hiervoor iemand anders in. Verder hebben we onze jaarplanning ingevuld: passend onderwijs zal een terugkerend onderwerp zijn, net als de op te richten leerlingenraad en verplichte onderwerpen als het schooljaarplan, het schooljaarverslag en de schoolgids. En verder willen we dit jaar nog eens kijken naar mogelijkheden voor ouderbetrokkenheid.

Kort verslag MR vergadering  17 juni 2014:

We hebben deze laatste echte vergadering van dit schooljaar nog een aantal zaken besproken. De laatste ontwikkelingen om te kunnen starten met Passend Onderwijs zijn besproken. We hebben het formatieplan goedgekeurd en onze blik over de schoolgids laten gaan. Ons jaarverslag is af en kan geplaatst worden in de schoolkrant.
Voor de verkiezing voor de oudergeleding zijn geen tegenkandidaten gemeld waardoor de termijn voor Kees met vier jaar is verlengd.

In juli gaan we nog een aantal zaken afronden en daarna in het nieuwe schooljaar weer verder.

Kort verslag MR vergadering 21 januari 2014:

We blijven ons bezig houden met de invulling van het ondersteuningsplan voor de Meidoornschool. Dit is verplicht in het kader van Passend Onderwijs dat op 1 augustus van start gaat. Iedere school moet beschrijven welke leerlingen je onderwijs kunt geven, welke extra zorg en mogelijk is op school en wat je in de toekomst zou willen bieden. De ondersteuningsplannen zoals ze voor komend schooljaar voor het SO en het VSO gemaakt zijn hebben de instemming van de MR gekregen.

Er is gepraat over het vormgeven van de samenwerking met andere scholen (Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs) in onze regio en hoe we dat in de praktijk willen invullen.

 

Kort verslag van de MR vergadering 25 maart 2014:

Onze vergadering in februari is niet door gegaan omdat er niet voldoende onderwerpen te bespreken waren. In maart hadden we weer een volle agenda.

We hebben de voortgang van de functiemix besproken (een voorschrift van de overheid om meer leraren in een hogere schaal te plaatsen als ze bovengemiddeld presteren). En natuurlijk kwam ook passend onderwijs aan de orde. Binnen het basisonderwijs begint de samenwerking goed vorm te krijgen. Binnen het voortgezet onderwijs (waar ons VSO ook onder valt) is het ondersteuningsplan en de raad die op de uitvoering moet toezien (de OPR) allemaal gereed. De praktische samenwerking komt nog wat lastiger op gang.

Verder hebben we het gehad over arbo-zaken: klimaat, brandoefeningen e.d.

We hebben het gehad over inzet van personeel: het leerlingenaantal neemt toe en hoe zorg je dan dat je voldoende (inval) personeel kunt blijven inzetten.

Een afvaardiging van onze MR heeft in maart een cursus over MR-zaken bezocht, dit was nuttig.

 

Recent nieuws

29
mei

Nieuwsbrief juni 2020

De nieuwsbrief juni 2020 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws