ZMLK De Meidoornschool

Nieuws van het bestuur

Eind vorig jaar werden we positief verrast door onze regering, dat moet ook gezegd worden. Voor het eerst in jaren is er op basis van het gesloten herfstakkoord een bedrag van € 238 per leerling extra ter beschikking gesteld aan het basisonderwijs. We gaan een groot deel van deze middelen per augustus 2014 inzetten voor meer leerkrachten op iedere school en dat levert uiteindelijk op dat we ondanks de nog steeds doorzettende krimp en ondanks de sluiting van CBS De Meander in Stadskanaal, alle personeelsleden in dienst kunnen houden, ja zelfs iets kunnen uitbreiden in personele bezetting. We hopen dat dit ook zal leiden tot een kleine vermindering van de ervaren werkdruk in het onderwijs. We zien onze mensen op alle scholen heel hard werken in grote groepen en dat vraagt veel van hen. Soms ook teveel, want het ziekteverzuim in onze vereniging is in vergelijking met andere sectoren in de maatschappij wel erg hoog. Het is een beetje te kort door de bocht om nu te concluderen dat het hoge verzuim uitsluitend zou worden veroorzaakt door de werkdruk, maar tegelijkertijd kun je ook niet uitsluiten dat de werkdruk een zekere rol speelt. Een veelgehoorde klacht vanuit de teams gaat over de administratieve last die het onderwijs stevig in zijn greep heeft. Je moet als leerkracht en als directeur ongeveer alles (schriftelijk) verantwoorden en vastleggen en dat draagt niet direct bij aan een verhoging van de arbeidsvreugde…

We wensen alle zieken veel sterkte en beterschap toe!

De voorbereidingen met betrekking tot de voorgenomen fusie met SBO De Baldakijn zijn inmiddels in een afrondende en besluitvormende fase gekomen. De stuurgroep heeft zijn werk afgerond, hetgeen heeft geresulteerd in een fusierapport en een fusie-effectrapportage. Het bestuur en de MR van De Baldakijn, de Raad van Toezicht en de GMR dienen nu hun standpunt te bepalen en het College van Bestuur al dan niet groen licht te geven voor de fusie per 01-01-2015. De leden van de VPCO Zuidoost Groningen zullen tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24-06-2014 worden gevraagd in te stemmen met een statutenwijziging die de bestuurlijke fusie verankerd. Uiteindelijk zal ook het ministerie van OC&W nog in moeten stemmen met het de voorgenomen fusie, maar eerlijk gezegd verwachten we niet dat dit een probleem zal opleveren.

Er zal dit kalenderjaar een ingrijpende renovatie worden uitgevoerd bij CBS Op de Zandtange in Mussel. De gemeente Stadskanaal heeft een krediet van ruim € 548.000 ter beschikking gesteld. Deze middelen zullen worden aangewend om nieuwe puien en tussenwanden aan te brengen, een deel van de plafonds te vernieuwen, een klimaatbeheersingsinstallatie te plaatsen en de dakbedekking te vervangen. Kortom, het schoolgebouw in Mussel zal een flinke facelift ondergaan.

De komende tijd zullen er een aantal extra investeringen worden geïmplementeerd. We gaan volgens planning vrijwel de complete computerhardware en een deel van de beamers vervangen. Bovendien zullen er in 10 schoolgebouwen AED’s worden geplaatst. De AED’s zijn bedoeld om te gebruiken in situaties waarin iemand plotseling door een ernstig hartprobleem wordt getroffen. De apparatuur is in sommige gevallen ook beschikbaar voor de buurt waarin de school staat. Meer informatie hierover zult u ongetwijfeld van de eigen school ontvangen.

Wij wensen u allen goede Paasdagen en hopen de samenwerking met u als ouders op een constructieve manier voort te kunnen zetten!

M. Wever, directeur-bestuurder VPCO Zuidoost Groningen. (april 2014)

Recent nieuws

29
mei

Nieuwsbrief juni 2020

De nieuwsbrief juni 2020 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws