ZMLK De Meidoornschool

Ouderinformatie

De betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de school speelt een belangrijke rol in de samenwerking voor het optimale welzijn van de leerling. Wij vinden dat de leerlingen van onze school een goede begeleiding verdienen. Er wordt daarom zoveel mogelijk gestreefd het contact met de ouders/verzorgers te verstevigen en te continueren en de handelwijze op elkaar af te stemmen. Duidelijkheid voor de leerling is daarbij het hoofddoel.

De ouderbetrok­kenheid kan zich uiten in belangstelling tonen voor het functioneren van de jongere in de groep, maar ook in het daadwerkelijk helpen bij uiteenlopende activiteiten.

Hier geldt dat de eindverantwoordelijkheid altijd bij de directie en/of leerkracht blijft en dat ouders/verzorgers, wat ze ook doen, altijd in opdracht en onder leiding van directie/leerkrachten de werkzaamheden verrichten.

De school onderneemt wat dit be­treft een aantal activiteiten:

  • Twee maal per jaar organiseren wij een ouderavond. Op de eerste ouderavond, in het najaar, wordt informatie gegeven over het onderwijs, de gang van zaken op school of een ander, voor ouders/verzorgers belangrijk thema. De tweede ouderavond, in het voorjaar, heeft een ander karakter. Deze avond is in ieder geval bedoeld voor ouders/verzorgers.  Indien de leerlingen zelf, of broers, zussen, of andere familieleden ook welkom zijn wordt dit vroegtijdig bekend gemaakt.
  • Twee keer per jaar wordt er een contactweek georganiseerd. Ouders/verzorgers kunnen middels een uitnodiging aangeven of zij hiervan gebruik willen maken. Tijdens een contactavond/-middag wordt u op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen van uw kind op school.
  • Ieder jaar wordt het opgestelde OPP met ouders geëvalueerd om te kunnen beoordelen of de ontwikkeling naar verwachting verloopt. U als ouder/verzorger wordt voor deze evaluatie uitgenodigd. U bent verplicht bij dit gesprek aanwezig te zijn.
  • Voor alle leerlingen wordt gebruik gemaakt van het ouderportaal van ParnasSys. Leerkrachten kunnen middels dit portaal ouders informeren over belangrijke of leuke, gezellige details die ook thuis besproken kunnen worden.
  • Wij maken gebruik van het communicatiesysteem Parro. Deze is alleen toegankelijk voor ouders en leerkrachten en volledig AVG-proof. Parro is een handige APP waar leerkrachten nieuws en foto’s kunnen delen, maar ook afspraken kunnen inplannen.
  • Huisbezoek: Incidenteel gaat de groepsleerkracht op huisbezoek, dit kan op verzoek van ouders/verzorgers of van de groepsleerkracht plaatsvinden.
  • Indien daartoe aanleiding is wordt er telefonisch contact opgenomen met ouders/verzorgers.

Omgekeerd willen wij graag dat ouders/verzorgers de school op de hoogte houden van belangrijke zaken die thuis spelen.

Voor ouders/verzorgers bestaat er altijd de mogelijkheid de ontwikkeling van hun kind met de leerkracht te bespreken. Korte zakelijke mededelingen kunnen voor schooltijd telefonisch worden gedaan; voor een langer durend gesprek dient een afspraak te worden gemaakt.

De school hecht grote waarde aan betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school. Wezenlijk daarbij is de informatievoorziening.

 

 

 

Recent nieuws

29
maa

Nieuwsbrief april 2021

De nieuwsbrief april 2021 staat online.

Lees meer »

18
feb

Nieuwsbrief maart 2021

De nieuwsbrief van maart 2021 staat online!

Lees meer »

» Meer nieuws