ZMLK De Meidoornschool

Leerlijnen en Methodes

We hanteren één set CED ZML leerlijnen, weergegeven in onderstaand schema.

CED Leerlijnen

Versie

Methode

Rekenen

CED ZML 2012

Ambrasoft

Getal en ruimte junior

Maatwerk

Met sprongen vooruit Rekenboog

Schatkist

Technisch lezen

CED ZML 2012

Estafette

Nieuwsbegrip

Schatkist

Spelling in de lift

Veilig Leren Lezen

Mondelinge taal

CED ZML 2012

 

Nieuwsbegrip

Schatkist

Schriftelijke taal

CED ZML 2012

 

Veilig Leren Lezen

Handschrift

Pennenstreken

Spelling in de lift

Staal

Begrijpend lezen

CED ZML 2012

Nieuwsbegrip

Staal

Wonen en vrije tijd

CED ZML 2012

E-Portfolio

Promotie

Werkportfolio

Sociale competentie

CED

De Vreedzame school

Mentoruur

Leren maak er werk van Promotie

Oriëntatie op ruimte

CED VSO 2012

Doen in groen

Grenzeloos

Blink Wereld

Buitendienst

Leefwereld

Schatkist

Topomaster

Oriëntatie op tijd

CED VSO 2012

Blink Wereld

Buitendienst

Grenzeloos

Schatkist

Tijdstip

Voorbereiding op

arbeid en dagbesteding

CED VSO 2012

Werkportfolio

Leren maak er werk van

E-Portfolio

Oriëntatie op mens en samenleving

CED VSO 2012

E- portfolio

Grenzeloos

Mentoruur

Promotie

Vreedzame school

Sociaal gedrag

CED VSO 2012

Mentoruur

Promotie

Vreedzame school

Omgaan met media

CED VSO 2012

 

E- Portfolio

Chromebook

IPad

VR brillen

Culturele oriëntatie en creatieve expressie

CED VSO 2012

Buitendienst

Nieuws uit de natuur

Doen in techniek

Tekenen doe je zo

Handvaardigheid doe je zo

Engels

CED VSO 2012

Groove me

Werken

CED VSO 2012

 

Praktijkvakken

Meidoornschool 2013

 

LOL Stages

Meidoornschool 2013

 

Leren leren

CED VSO ZML 2012

 

Seksuele vorming

CED ZML

 

We hanteren twee sets leerlijnen:

 • ZML leerlijnen
 • VSO arbeidsgerichte leerlijnen

Er wordt in de lessen gewerkt aan leergebiedoverstijgende en leergebiedspecifieke doelen. Leergebiedoverstijgende doelen zijn geformuleerd op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling (zelfbeeld, sociaal gedrag), leren leren (werkhouding, aanpakgedrag) en omgaan met media.

Leergebiedspecifieke onderwijsdoelen worden opgesteld voor:

 • Mondelinge taal.
 • Schriftelijke taal.
 • Rekenen (basisvaardigheden, geld, klokkijken en meten en wegen).
 • Oriëntatie op mens en wereld (waaronder verkeer en levensbeschouwing).
 • Wonen en vrije tijd.
 • Bewegingsonderwijs.

Het onderwijsaanbod met de daarbij behorende einddoelen VSO is afhankelijk van het profiel waarin de leerling geplaatst is. Elke leerling van de Meidoornschool heeft behoefte aan een (ortho)pedagogisch klimaat, waarbinnen de basisbehoeften van de leerling (relatie, competentie en autonomie) geïntegreerd worden in het onderwijsproces, waarbij keuzes gemaakt worden ten aanzien van de onderwijsinhouden, de didactische werkvormen en de klassenorganisatie. Er wordt naar gestreefd de leerlingen zo evenwichtig mogelijk over de groepen te verdelen. In groepen van ongeveer 14 leerlingen, wordt de leerstof zeer gedifferentieerd aangeboden. In deze groepen kan het leer- en omgangsgedrag van kinderen zo goed mogelijk gestuurd en gecorrigeerd worden.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Leerlingbegeleiding op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling vraagt op onze school extra aandacht. Er wordt onder andere aandacht besteed aan:

 • inzicht in eigen emoties en in die van anderen
 • een positief en realistisch zelfbeeld
 • inzicht in omgangsvaardigheden
 • zo zelfstandig problemen leren oplossen
 • inzicht in etnische groepen

Motorische ontwikkeling

Bij veel van onze leerlingen is extra aandacht voor de ontwikkeling van de motoriek in brede zin noodzakelijk. We besteden daar op de volgende manier extra zorg aan:

 • gymnastiek
 • schoolzwemmen 
 • fysiotherapie (via huisarts)

Sociale vaardigheidstraining

Binnen alle groepen is veel aandacht en tijd voor het oefenen van vaardigheden in het omgaan met elkaar. Situaties worden bewust gecreëerd of gezocht (bijv. winkels) om de leerlingen in de gelegenheid te stellen zich zaken eigen te maken als:

 • begroeten en jezelf voorstellen
 • afscheid nemen
 • hulp vragen en bieden
 • omgaan met kritiek 

Doe-activiteiten

 • Ieder jaar nemen alle leerlingen een aantal keren deel aan excursies in het kader van wereldoriëntatie of projecten.
 • Elk jaar wordt er een sportdag georgani- seerd.
 • In veel vakken komen doe-momenten voor, zoals bij rekenen met geld.
 • Computergebruik. De programma’s die gebruikt worden, zijn veelal ontwikkeld voor het onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerenden.

Kunst en cultuur

Binnen de lessen wereldoriëntatie kan aandacht besteed worden aan kunst en cultuur. Soms gebeurt dat in de vorm van een project. Alle leerlingen brengen één of twee keer per jaar een bezoek aan het theater om een jeugdvoorstelling mee te maken.

Recent nieuws

29
maa

Nieuwsbrief april 2021

De nieuwsbrief april 2021 staat online.

Lees meer »

18
feb

Nieuwsbrief maart 2021

De nieuwsbrief van maart 2021 staat online!

Lees meer »

» Meer nieuws