ZMLK De Meidoornschool

Wijze van inzet

De school streeft voor wat betreft de inzet van leerkrachten naar duidelijkheid voor leerlingen en ouders. Dit betekent dat de groepen één of twee vaste leerkrachten hebben, die op vaste dagen van de week de groep begeleiden. Voor de zomervakantie wordt meegedeeld welke leerkracht(en) welke groep gaan begeleiden in het nieuwe schooljaar.

De samenstelling van het team:

 • De directeur is verantwoordelijk voor de totale organisatie en de inhoud van het onderwijs, alsmede voor de voortdurende ontwikkeling ervan. Zij heeft de dagelijkse leiding van de school. Zij is vrijgesteld van lesgevende taken.
 • De adjunct-directeur vormt samen met de (interim) directeur en de ondersteuningsteamleider het managementteam van de school en is mede verantwoordelijk voor de organisatie en inhoud van het onderwijs. Zij is vrijgesteld van lesgevende taken.
 • De ondersteuningsteamleider organiseert, coördineert en bewaakt de uitvoering van de leerlingenzorg. Zij heeft een coördinerende rol binnen het zorgteam.
 • De Intern Begeleiders, organiseren coördineren en bewaken de uitvoering van de leerlingenzorg en zijn belast met onderwijskundige vernieuwingen en de professionele ontwikkeling van leerkrachten.
 • De groepsleerkrachten geven al dan niet parttime les aan één van de groepen. Zij zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen in hun groep. Daarnaast hebben zij andere taken die ten dienste staan van de groep of de school.
 • De leerkrachtondersteuners geven al dan niet parttime les aan één van de groepen. Zij zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen in hun groep. Leerkrachtondersteuners werken onder supervisie van de ondersteuningsteamleider.
 • De onderwijsassistenten assisteren de leerkrachten in of buiten de groepen met onderwijsondersteunende werkzaamheden om ieder kind zoveel mogelijk individuele aandacht te geven. In het VSO begeleiden zij de leerlingen tijdens de interne stages. Daarnaast zijn onderwijsassitenten o.a. verantwoordelijk voor het schoonhouden van de materialen en eventueel het verzorgen van leerlingen op lichamelijk en/of hygiënisch gebied.
 • De vakleerkracht bewegingsonderwijs verzorgt elke week de gymlessen en besteedt extra aandacht aan de motorische ontwikkeling.
 • De zwemonderwijzer verzorgt elke week de zwemlessen voor de leerlingen.
 • De coaches begeleiden nieuwe en zittende personeelsleden in de school. De omschrijving van het begeleidingstraject staat beschreven in het personeelsbeleidsplan en begeleidingsplan.
 • De psycholoog onderzoekt en observeert kinderen, individueel en in de groep en geeft advies voor hun begeleiding. Zij doet, met instemming van ouders, psychologisch onderzoek. Daarnaast wordt het emotionele ontwikkelingsniveau van alle leerlingen door haar onderzocht   en vraagt zij de toelaatbaarheidsverklaringen aan bij de samenwerkingsverbanden. Daarnaast wordt het OntwikkelingsPerspectiePlan door haar opgesteld.
 • De logopedist behandelt leerlingen met spraak- en taalproblemen individueel. Daarnaast kan zij groepslogopedie verzorgen.
 • De kinderfysiotherapeut (eigen praktijk) kan op verwijzing van een arts binnen de schooltijden leerlingen behandelen.
 • De psychomotorisch therapeut kan binnen de schooltijden leerlingen behandelen.
 • De schoolmaatschappelijk werker onderhoudt het contact tussen school en ouders/verzorgers. Zij inventariseert waar ouders/verzorgers ondersteuning behoeven.
 • De schoolarts verricht lichamelijk onderzoek bij de leerlingen, na afspraak en in aanwezigheid van ouders/verzorgers. Hij/zij kan fungeren als tussenpersoon tussen school en andere medici bij wie een kind onder behandeling is en hij/zij adviseert de leerkrachten.

 

 

Recent nieuws

29
mei

Nieuwsbrief juni 2020

De nieuwsbrief juni 2020 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws