ZMLK De Meidoornschool

Wijze van inzet

De school streeft voor wat betreft de inzet van leerkrachten naar duidelijkheid voor leerlingen en ouders. Dit betekent dat de groepen één of twee vaste leerkrachten hebben, die op vaste dagen van de week de groep begeleiden. Voor de zomervakantie wordt meegedeeld welke leerkracht(en) welke groep gaan begeleiden in het nieuwe schooljaar.

De samenstelling van het team:

 • De directeur is verantwoordelijk voor de totale organisatie en de inhoud van het onderwijs, alsmede voor de voortdurende ontwikkeling ervan. Zij heeft de dagelijkse leiding van de school. Zij is vrijgesteld van lesgevende taken.
 • De adjunct-directeur vormt samen met de directeur het managementteam van de school en is mede verantwoordelijk voor de organisatie en inhoud van het onderwijs. Zij is vrijgesteld van lesgevende taken.
 • De Intern Begeleiders, organiseren coördineren en bewaken de uitvoering van de leerlingenzorg en zijn belast met onderwijskundige vernieuwingen en de professionele ontwikkeling van leerkrachten.
 • De groepsleerkrachten geven al dan niet parttime les aan één van de groepen. Zij zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen in hun groep. Daarnaast hebben zij andere taken die ten dienste staan van de groep of de school.
 • De leerkrachtondersteuners geven al dan niet parttime les aan één van de groepen. Zij zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen in hun groep. Leerkrachtondersteuners werken onder supervisie van de ondersteuningsteamleider.
 • De onderwijsassistenten assisteren de leerkrachten in of buiten de groepen met onderwijsondersteunende werkzaamheden om ieder kind zoveel mogelijk individuele aandacht te geven. Zij zijn daarnaast o.a. verantwoordelijk voor het schoonhouden van de materialen en eventueel het verzorgen van leerlingen op lichamelijk en/of hygiënisch gebied.
 • De vakleerkracht bewegingsonderwijs verzorgt elke week de gymlessen en besteedt extra aandacht aan de motorische ontwikkeling.
 • De zwemonderwijzer verzorgt elke week de zwemlessen voor de SO en VSO P2 leerlingen.
 • De coaches begeleiden nieuwe en zittende personeelsleden in de school. De omschrijving van het begeleidingstraject staat beschreven in het personeelsbeleidsplan en begeleidingsplan.
 • De psycholoog en orthopedagoog-generalist onderzoeken en observeren kinderen, individueel en in de groep en geven advies voor de begeleiding. Zij verrichten, met instemming van ouders, een psychologisch onderzoek. Daarnaast wordt het emotionele ontwikkelingsniveau van alle leerlingen door hen onderzocht. De orthopedagoog-generalist vraagt de toelaatbaarheidsverklaringen aan bij de samenwerkingsverbanden. Ook het ontwikkelingsperspectiefplan wordt door haar opgesteld.
 • De logopedist behandelt leerlingen met spraak- en taalproblemen individueel. Daarnaast kan zij groepslogopedie verzorgen.
 • De kinderfysiotherapeut (eigen praktijk) kan op verwijzing van een arts binnen de schooltijden leerlingen behandelen.
 • De psychomotorisch therapeut kan buiten de schooltijden leerlingen behandelen.
 • De schoolmaatschappelijk werker onderhoudt het contact tussen school en ouders/verzorgers. Zij inventariseert waar ouders/verzorgers ondersteuning behoeven.
 • De jeugdarts verricht lichamelijk onderzoek bij de leerlingen, na afspraak en in aanwezigheid van ouders/verzorgers. Hij/zij kan fungeren als tussenpersoon tussen school en andere medici bij wie een kind onder behandeling is en hij/zij adviseert de leerkrachten.

Recent nieuws

19
apr

Nieuwsbrief mei 2021

De nieuwsbrief van mei 2021 staat online.

Lees meer »

29
maa

Nieuwsbrief april 2021

De nieuwsbrief april 2021 staat online.

Lees meer »

» Meer nieuws