Onderwijsactiviteiten

We hanteren twee sets leerlijnen:

 • ZML leerlijnen
 • VSO arbeidsgerichte leerlijnen

Er wordt in de lessen gewerkt aan leergebiedoverstijgende en leergebiedspecifieke doelen. Leergebiedoverstijgende doelen zijn geformuleerd op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling (zelfbeeld, sociaal gedrag), leren leren (werkhouding, aanpakgedrag) en omgaan met media.

Leergebiedspecifieke onderwijsdoelen worden opgesteld voor:

 • Mondelinge taal.
 • Schriftelijke taal.
 • Rekenen (basisvaardigheden, geld, klokkijken en meten en wegen).
 • Oriëntatie op mens en wereld (waaronder verkeer en levensbeschouwing).
 • Wonen en vrije tijd.
 • Bewegingsonderwijs.

Het onderwijsaanbod met de daarbij behorende einddoelen VSO is afhankelijk van het profiel waarin de leerling geplaatst is. Elke leerling van de Meidoornschool heeft behoefte aan een (ortho)pedagogisch klimaat, waarbinnen de basisbehoeften van de leerling (relatie, competentie en autonomie) geïntegreerd worden in het onderwijsproces, waarbij keuzes gemaakt worden ten aanzien van de onderwijsinhouden, de didactische werkvormen en de klassenorganisatie. Er wordt naar gestreefd de leerlingen zo evenwichtig mogelijk over de groepen te verdelen. In groepen van ongeveer 14 leerlingen, wordt de leerstof zeer gedifferentieerd aangeboden. In deze groepen kan het leer- en omgangsgedrag van kinderen zo goed mogelijk gestuurd en gecorrigeerd worden.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Leerlingbegeleiding op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling vraagt op onze school extra aandacht. Er wordt onder andere aandacht besteed aan:

 • inzicht in eigen emoties en in die van anderen
 • een positief en realistisch zelfbeeld
 • inzicht in omgangsvaardigheden
 • zo zelfstandig problemen leren oplossen
 • inzicht in etnische groepen

Motorische ontwikkeling

Bij veel van onze leerlingen is extra aandacht voor de ontwikkeling van de motoriek in brede zin noodzakelijk. We besteden daar op de volgende manier extra zorg aan:

 • gymnastiek
 • schoolzwemmen 
 • fysiotherapie (via huisarts)

Sociale vaardigheidstraining

Binnen alle groepen is veel aandacht en tijd voor het oefenen van vaardigheden in het omgaan met elkaar. Situaties worden bewust gecreëerd of gezocht (bijv. winkels) om de leerlingen in de gelegenheid te stellen zich zaken eigen te maken als:

 • begroeten en jezelf voorstellen
 • afscheid nemen
 • hulp vragen en bieden
 • omgaan met kritiek 

Doe-activiteiten

 • Ieder jaar nemen alle leerlingen een aantal keren deel aan excursies in het kader van wereldoriëntatie of projecten.
 • Elk jaar wordt er een sportdag georgani- seerd.
 • In veel vakken komen doe-momenten voor, zoals bij rekenen met geld.
 • Computergebruik. De programma’s die gebruikt worden, zijn veelal ontwikkeld voor het onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerenden.

Kunst en cultuur

Binnen de lessen wereldoriëntatie kan aandacht besteed worden aan kunst en cultuur. Soms gebeurt dat in de vorm van een project. Alle leerlingen brengen één of twee keer per jaar een bezoek aan het theater om een jeugdvoorstelling mee te maken.