Ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de school speelt een belangrijke rol in de samenwerking voor het optimale welzijn van de leerling. Wij vinden dat de leerlingen van onze school een goede begeleiding verdienen. Er wordt daarom zoveel mogelijk gestreefd het contact met de ouders/verzorgers te verstevigen en te continueren en de handelwijze op elkaar af te stemmen. Duidelijkheid voor de leerling is daarbij het hoofddoel.

De ouderbetrok­kenheid kan zich uiten in belangstelling tonen voor het functioneren van de jongere in de groep, maar ook in het daadwerkelijk helpen bij uiteenlopende activiteiten. Hier geldt dat de eindverantwoordelijkheid altijd bij de directie en/of leerkracht blijft en dat ouders/verzorgers, wat ze ook doen, altijd in opdracht en onder leiding van directie/leerkrachten de werkzaamheden verrichten.

Voor ouders/verzorgers bestaat er altijd de mogelijkheid de ontwikkeling van hun kind met de leerkracht te bespreken. Korte zakelijke mededelingen kunnen voor schooltijd telefonisch worden gedaan; voor een langer durend gesprek dient een afspraak te worden gemaakt. De school hecht grote waarde aan betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school. Wezenlijk daarbij is de informatievoorziening.

De (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad en Actiecommissie

De medezeggenschapsraad bestaat uit:

  • Drie leden uit en door het personeel gekozen (de personeelsgeleding)
  • Drie leden uit en door de ouders gekozen (de oudergeleding)

Voor de oudergeleding zitten in de MR: Bruun Jongbloed, Karin Lucassen en Marco Scholte.
Voor de personeelsgeleding zijn dit: Immy Kerbof en Ineke Veldhuis.

De voorzitter is Bruun de Jong, vervangend voorzitter is Immy Kerbof. Secretaris van de MR is Ineke Veldhuis.

De directie kan op uitnodiging bij de MR-vergadering aanwezig zijn en heeft dan een adviserende stem. De MR vormt de brug tussen het bestuur en de school als zodanig en richt zich met name op beleidsmatige zaken. De formele bevoegdheden van de MR staan vermeld in de Wet Medezeggenschap Scholen en het Schoolreglement voor de Medezeggenschapsraad. Alle stukken liggen ter inzage op school.

Notulen van MR vergaderingen liggen ter inzage op school. Mocht u ze willen zien, dan kunnen we ze op verzoek ook naar u toesturen. De agenda en een samenvatting van onze vergaderingen treft u op de website, zodat u kunt zien waar we ons mee bezig houden.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Binnen de Scholengroep Perspectief functioneert een gemeenschappelijke medezeggenschaps-raad. Voor bepaalde, schooloverstijgende beleidsbeslissingen, zoals de vaststelling van het formatieplan en het personeelsbeleidsplan, heeft het bestuur van de Scholengroep Perspectief de instemming of het advies nodig van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

 
Er zijn in totaal 8 zetels in de GMR: 4 voor personeelsleden en 4 voor ouders. Momenteel zijn niet alle zetels ingevuld. Twee keer per jaar komt de GMR samen met vertegenwoordigers van de MR’en van alle scholen voor een gezamenlijk overleg en om te horen wat er op iedere school speelt. Zo nodig worden MR-leden gevraagd om mee te denken over onderwerpen.

De GMR beschikt over haar eigen reglement en heeft adviesrecht of instemming- bevoegdheid over de te nemen besluiten van het bestuur. De algemeen directeur informeert de GMR en de GMR zorgt er middels teamvergaderingen voor dat de informatie weer bij de schoolteams terechtkomt.
 

Actiecommissie

De Meidoornschool heeft een actiecommissie. Deze commissie bestaat uit twee geledingen. De activiteitencommissie en ouderbetrokkenheidcommissie. In beide commissies participeren ouders en teamleden .

De taken en bevoegdheden voor de actiecommissie zijn als volgt omschreven:

  • bij (toekomstige) ouders belangstelling voor de school kweken,
  • de belangen van de ouders/verzorgers en de school voorstaan.
  • werkzaamheden/activiteiten organiseren voor de school waarbij ouders/verzorgers elkaar kunnen ontmoeten.

De actiecommissie vraagt van de ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage voor de organisatie van haar activiteiten. De vergoeding die we van het rijk ontvangen is onvoldoende om deze activiteiten te kunnen betalen. Hierbij valt te denken aan het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Sportdag, Koningsdag, Schoolreisjes, Schoolkamp en dergelijke. De administratief medewerker zorgt voor de inning van de ouderbijdrage. De ouderbijdragen dekken de kosten voor de meeste hierboven genoemde activiteiten niet. Tekorten van andere incidentele of structurele activiteiten, worden door de actiecommissie betaald.