Visie, missie & identiteit

Hieronder vindt u informatie over onze school. We laten u de visie en missie zien en vertellen over de doelgroep ´zeer moeilijk lerenden´. 

Visie en missie

Wij stellen ons ten doel kinderen en jonge mensen met een verstandelijke beperking middels een samenhangend onderwijsaanbod zo toe te rusten met kennis en vaardigheden, dat zij adequaat worden voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk volwassen bestaan. Met adequaat bedoelen we een zo optimaal mogelijke ontplooiing van de leerlingen, rekening houdend met hun (on)mogelijkheden en hun ontwikkelingsperspectief. Met een zo zelfstandig mogelijk bestaan streven we naar een bestaan waarbij de leerling:

  • deel van een woon/leefgemeenschap is
  • werkt in een vorm van dagbesteding of in het arbeidsproces
  • consument is
  • burger met rechten en plichten is
  • reiziger c.q. verkeersdeelnemer is
  • trots op zichzelf is
  • zijn eigen behoeften, gevoelens en ideeën goed onder woorden kan brengen

Het draait om de kernwoorden: wonen, werken, recreëren en zelfredzaamheid. Het grootste gedeelte van ons onderwijs is gericht op het aanleren van sociale redzaamheid.

Doelgroep Zeer Moeilijk Lerenden

“Ieder mens is uniek!” Dat geldt zeker voor onze leerlingen. Geen enkele leerling binnen onze school is gelijk aan een andere. Als we toch de jonge mensen, die onze school bezoeken, als groep willen aanduiden, dan praten we over mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Zij hebben gemeen dat ze een achterstand hebben in hun totale ontwikkeling.

De oorzaken hiervan zijn soms bekend (problemen vóór, tijdens of na de zwangerschap, erfelijkheidsfactoren) en soms ook (nog) onbekend. Bij sommige kinderen is direct na de geboorte bekend dat er iets aan de hand is.

Bij anderen wordt pas gaandeweg duidelijk dat de ontwikkeling traag of anders verloopt. Duidelijk is wel dat voor alle leerlingen een speciaal onderwijsprogramma voorwaarde is, voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling. Als ouders hun kind willen aanmelden voor onze school maken we een afspraak voor een bezoek. Tijdens dit bezoek laten wij de school zien en worden ouders geïnformeerd over onderwijs inhoudelijke zaken. Vervolgens wordt de officiële aanmeldingsprocedure opgestart.

Identiteit van de school

De Meidoornschool te Stadskanaal is een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden.

De Meidoornschool is een Protestants Christelijke school. Alle mensen, werkzaam op de school, proberen daar inhoud aan te geven. Wij beseffen dat elk kind een schepsel van God is en als zodanig uniek. Wij beschouwen het als onze opdracht te werken met onze leerlingen vanuit Bijbelse normen en waarden. De school staat open voor iedereen met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.

Het bevoegd gezag

Onze school maakt deel uit van de: Scholengroep Perspectief

Correspondentieadres: Loodzetter 7, 9502 EW Stadskanaal.
Tel: 0599-612612
Website: www.scholengroepperspectief.nl